Het bieden van kwaliteit en veiligheid en een prettige benadering van de patiënt hebben binnen het DCG de hoogste prioriteit. Om kwaliteit en veiligheid te meten, maakt het DCG gebruik van een kwaliteits- en veiligheidssysteem. In dit systeem staan de kritische processen benoemd en indicatoren, ontwikkeld door de Nierstichting en de Stichting NEN/HKZ, die helpen om de kwaliteit te meten. Het kwaliteitssysteem werkt volgens het principe plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen (PDCA).

Wat betekent kwaliteit voor het DCG?

  • De patiënt centraal. We willen aansluiten bij verwachtingen en behoeften van de patiënt. Om de patiënt optimaal te ondersteunen wordt er aandacht besteed aan professionele bejegening van personeel aan patiënten. Daarbij is veel aandacht voor de zelfregie van de patient.

  • Intern goed op orde. Dit betekent dat we de zorg en ondersteunende processen effectief en efficiënt hebben ingericht. Medewerkers zijn gekwalificeerd en competent voor hun werk. “Kwaliteit komt tot uiting aan het bed, niet op papier”.

  • Er worden betrouwbare resultaten gepresenteerd. Het DCG wil betrouwbare zorg leveren door structureel prestatie-indicatoren op de kritische zorg- en ondersteunende processen te meten en te gebruiken voor het op peil houden van kwaliteit en veiligheid. Dit past binnen de PDCA-cyclus en helpt de zorg continue verbeteren.

Veiligheid

Veiligheid ligt in het verlengde van kwaliteit. Vanuit de veiligheid voor de patiënt kijkt het DCG naar de kritische processen. Dat zijn bijvoorbeeld de behandeling zelf, en direct daarmee verbonden de veiligheid van de techniek, waterbereiding en de professionaliteit van medewerkers, bijvoorbeeld bij medicatieverstrekking. Het DCG werkt vanuit een duidelijke veiligheidsstrategie aan een cultuur die het melden van incidenten stimuleert. Daarnaast voeren we zowel voor- als achteraf risico-inventarisaties en –analyses uit. We geven de patiënt een actieve rol bij het bewaken van de veiligheid van de behandeling.  

Het DCG heeft het HKZ- en VMS-certificaat als bewijs van de geboden kwaliteit en veiligheid.

Toetsen en borgen

Periodiek toetst het DCG  steekproefsgewijs of de organisatie zich houdt aan de afspraken rond veiligheid en kwaliteit. Tijdens deze audits wordt door middel van interviews en observaties bekeken of de manier van werken overeenkomt met het beleid en de protocollen. Dit gebeurt minimaal twee keer per jaar door interne toetsers en 1 keer per jaar door Lloyds Register, als certificerende instelling.

Deze pagina delen: